OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Art. 1
ZOBOWIĄZANIE W ZAKRESIE NIEUJAWNIANIA INFORMACJI

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Oświadczeniu o Zachowaniu Poufności, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu aplikacji internetowej pod adresem app.MakeDeals.io (dalej jako: ,,Aplikacja internetowa”, ,,Aplikacja”).
 2. Aplikacja jest administrowana i prowadzona przez Makedeals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000683806, NIP: 6772421957, REGON: 367603493, kapitał zakładowy: 6 000,00 zł, dalej jako ,,Ujawniający”.
 3. W związku z korzystaniem z Aplikacji na zasadach wskazanych w regulaminie Aplikacji, Użytkownik przystępujący do korzystania z Aplikacji – dalej jako ,,Przyjmujący” może mieć dostęp do pewnych informacji handlowych, organizacyjnych, technicznych, informatycznych, finansowych i innych, które może ujawnić Ujawniający mających charakter Informacji Poufnych (zgodnie z poniższą definicją).
 4. Przyjmujący w momencie akceptacji niniejszego Oświadczenia o Zachowaniu Poufności (dalej również jako: ,,Oświadczenie”) zobowiązuje się traktować jako ściśle poufne i nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Ujawniającego, wszelkich informacji lub dokumentów dotyczących Ujawniającego („Informacje Poufne”), w tym wszelkich danych technicznych, informatycznych, finansowych i gospodarczych, łącznie z materiałami i dokumentacją w tym zakresie, wszelkich koncepcji, wynalazków, tajemnic handlowych, projektów i biznesplanów, wyników badań, koncepcji, założeń i norm technicznych oraz innych informacji na temat Ujawniającego, Aplikacji, klientów, usług, produktów, zasad ustalania cen, sposobów prowadzenia działalności, otrzymanych od Ujawniającego, niezależnie od tego, w jakiej formie informacje te zostały mu przekazane.

Art. 2
ZOBOWIĄZANIA PRZYJMUJĄCEGO

 1. Przyjmujący zobowiązuje się, do:
  1. niewykorzystywania Informacji Poufnych dla własnych celów lub dla osób trzecich,
  2. nieujawniania osobom trzecim, poza osobami upoważnionymi do ich otrzymania przez Ujawniającego, jakichkolwiek informacji dotyczących Ujawniającego oraz jego klientów, użytkowników i współpracowników, w tym informacji dotyczących Aplikacji, jej specyfiki, funkcji, sposobów działania, informacji handlowych, listy klientów/użytkowników, struktury organizacyjnej, planów handlowych, know-how, oraz innych informacji, których ujawnienie bądź wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszyć interes Ujawniającego. Za informacje objęte poufnością Strony uznają w szczególności kody źródłowe, do których Przyjmujący będzie miał dostęp, dane klientów/użytkowników, pracowników lub współpracowników Ujawniającego, informacje o stosowanych u Ujawniającego lub jej klientów rozwiązaniach i technologiach, architekturze wdrożonych i planowanych przez Ujawniającego lub jej klientów rozwiązań oraz designie oraz innych informacji, których ujawnienie bądź wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszyć interes Ujawniającego,
  3. nie kopiowania ani w inny sposób utrwalania ani zwielokrotniania Informacji Poufnych ujawnionych przez lub w imieniu Ujawniającego ani przekazywania i ujawniania Informacji Poufnych jakiejkolwiek osobie z wyjątkiem członków władz oraz upoważnionych przez Ujawniającego pracowników, doradców i innych przedstawicieli, którzy muszą mieć zapewniony dostęp do takich informacji w związku ze współpracą w zakresie korzystania z Aplikacji.
 2. Obowiązek zachowania poufności Informacji Poufnych dotyczy wszystkich pracowników, współpracowników i doradców Przyjmującego, którzy będą mieli do tych Informacji Poufnych dostęp z uwagi na współpracę w zakresie korzystania z Aplikacji. Ujawnienie informacji osobom wymienionym w niniejszym ustępie wymaga poinformowania tych osób o poufnym charakterze przekazywanych informacji i zobowiązania ich do zachowania poufności.
 3. W przypadku nie nawiązania współpracy, jej rozwiązania, a także na każde pisemne żądanie Ujawniającego Przyjmujący niezwłocznie zwróci wszystkie Informacje Poufne istniejące w formie materialnej wraz z wszelkimi ich kopiami oraz usunie posiadane przez siebie Informacje Poufne z pamięci komputerów lub innych urządzeń lub elektronicznych systemów pamięci, wraz z wszelkimi kopiami, streszczeniami lub przedrukami oraz zwróci Ujawniającemu lub dokona zniszczenia (fakt dokonania zniszczenia zostanie potwierdzony na piśmie przez Przyjmującego) wszystkich notatek, opinii i memorandów odnoszących się do Informacji Poufnych lub Współpracy.
 4. Przyjmujący niniejszym potwierdza Ujawniającemu, że wszelkie Informacje Poufne ujawnione mu na podstawie niniejszego oświadczenia są i pozostaną własnością Ujawniającego. Postanowień niniejszego Oświadczenia nie należy interpretować jako przyznania jakichkolwiek praw lub nadania uprawnień Przyjmującemu do udostępniania lub korzystania z Informacji Poufnych na podstawie licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie.
 5. Żadne postanowienie niniejszego Oświadczenia nie daje prawa do Informacji Poufnych Przyjmującemu, na zasadzie licencji lub w inny sposób, na podstawie patentu, wniosku o nadanie patentu, praw autorskich lub praw własności intelektualnej lub innego rodzaju praw własnościowych.
 6. W przypadku zagrożenia naruszenia przez Przyjmującego zobowiązań wynikających z niniejszego Oświadczenia, Ujawniającemu przysługuje prawo do zastosowania wszelkich środków przewidzianych prawem w celu wyegzekwowania należytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Oświadczenia. Przyjmujący wyraża zgodę i akceptuje, że każde naruszenie niniejszego Oświadczenia będzie stanowiło podstawę do żądania przez Ujawniającego zapłaty kary umownej w wysokości 10 000 (dziesięciu tysięcy) złotych. W razie, gdyby faktyczna szkoda poniesiona przez Ujawniającego przekraczała wartość kary umownej, Ujawniającemu będzie przysługiwać prawo dochodzenia od Przyjmującego odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
 7. Postanowienia niniejszego dokumentu, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej będą obowiązywały w okresie współpracy Stron i korzystania przez Przyjmującego z zasobów Aplikacji i posiadania dostępu do tych zasobów, jak również bezterminowo od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia niezależnie od tego, czy współpraca zostanie zrealizowana i niezależnie od tego czy Informacje Poufne zostaną zwrócone Ujawniającemu lub zniszczone.

ART. 3
OGRANICZENIA

Zobowiązanie objęte zakresem niniejszego Oświadczenia nie dotyczy informacji:

 1. które w momencie ujawnienia przez Ujawniającego Przyjmującemu są powszechnie znane lub zostaną w terminie późniejszym podane do publicznej wiadomości w inny sposób niż poprzez naruszenie postanowień niniejszego oświadczenia przez Przyjmującego, lub
 2. które zostały ujawnione zgodnie z wymogami prawa lub na żądanie organów państwowych, po uprzednim przekazaniu Ujawniającemu przez Przyjmującego, jeżeli pozwalają na to przepisy prawa, powiadomienia o otrzymaniu takiego żądania określającego nazwę organu państwowego, który domaga się ujawnienia Informacji Poufnych, a także formę, charakter i cel ujawnienia.