Regulamin aplikacji

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji internetowej pod adresem app.MakeDeals.io (dalej jako: ,,Aplikacja internetowa”, ,,Aplikacja”).
  2. Aplikacja jest administrowana i prowadzona przez Makedeals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000683806, NIP: 6772421957, REGON: 367603493, kapitał zakładowy: 6 000,00 zł, zwaną dalej ,,MakeDeals”.
  3. Kontakt z MakeDeals odbywa się:
   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@makedeals.io,
   2. telefonicznie pod numerem: +48 604 144 867,
   3. formularza kontaktowego dostępnego w Aplikacji.
  4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez MakeDeals w Aplikacji internetowej, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
  5. Wszelkie prawa do Aplikacji internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Aplikacji, należą do MakeDeals, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  6. MakeDeals informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
  7. Zasady świadczenia przez MakeDeals innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać odrębne, dodatkowe regulaminy.
 2. DEFINICJEPojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:Aplikacja internetowa – oprogramowanie dostępne w ramach strony internetowej app.MakeDeals.io oraz makedeals.io, stworzone przez MakeDeals i udostępnione Użytkownikom, umożliwiające korzystanie z Usług, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz po zalogowaniu się do Konta;

  Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Aplikacji, zgodnie z jej specyfiką i charakterem;

  Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

  Freelancer/Usługodawca – Użytkownik Aplikacji, będący Przedsiębiorcą, który zarejestrował się w Aplikacji i korzysta z jej Usług, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

  Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi cześć Aplikacji internetowej, za pomocą której Freelancer może dokonywać określonych działań, w tym w szczególności korzystać z Aplikacji i dostępnych w jej ramach Usług (,,Dostęp do zasobów Aplikacji” / ,,Usługa Dostępu do zasobów Aplikacji”), w tym w szczególności kreować i przesyłać do Klienta Oferty;

  Klient/Klient końcowy – partner, kontrahent lub potencjalny partner, kontrahent lub współpracownik Freelancera, dla którego Freelancer tworzy lub tworzy i przesyła Ofertę przy użyciu funkcjonalności dostępnych w Aplikacji;

  Oferta – oświadczenie Freelancera, przygotowane lub przygotowane i przesłane do Klienta Końcowego z wykorzystaniem infrastruktury Aplikacji, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

  Usługi – usługi świadczone przez MakeDeals na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  Regulamin – niniejszy dokument.

 3. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI INTERNETOWEJ
  1. Korzystanie z zasobów Aplikacji internetowej może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Aplikacji:
   • urządzenie z dostępem do Internetu,
   • dostęp do poczty elektronicznej,
   • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
   • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
  3. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy MakeDeals, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
  4. MakeDeals nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Aplikacji oraz Usług w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes MakeDeals, naruszałaby przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub dobre obyczaje.
  5. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
   1. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
   2. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz MakeDeals, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
   3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
  6. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika MakeDeals, w tym informacje przekazywane w ramach korzystania z Aplikacji, nie mogą mieć charakteru bezprawnego, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 4. USŁUGI
  1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
  2. MakeDeals udostępnia Użytkownikom infrastrukturę oraz funkcjonalności Aplikacji, która adresowana jest do Freelancerów. Głównym celem Aplikacji jest umożliwienie Freelancerom tworzenia, dodawania i przedstawiania Klientom Ofert.
  3. W celu korzystania z Usług i funkcjonalności Aplikacji, Freelancer musi założyć i posiadać aktywne Konto w Aplikacji.
  4. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego w Aplikacji.
  5. Konto zawiera dane Freelancera podane przez niego podczas rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Freelancer zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w ramach Aplikacji.
  6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Freelancera żądania usunięcia Konta lub samodzielnym usunięciu Konta przez Freelancera, pod warunkiem, że Freelancer ma uregulowane wszystkie płatności w Aplikacji oraz z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu.
  7. Freelancer nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Freelancerowi nie wolno korzystać z Kont innych osób oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
  8. W ramach Aplikacji Freelancer może się do niego zalogować również za pośrednictwem jego konta na portalu społecznościowym Facebook lub za pośrednictwem konta Google plus.
  9. Freelancer, który loguje się przez konto na portalu społecznościowym Facebook lub konto Google plus upublicznia w Aplikacji swoje imię i nazwisko wraz ze zdjęciem pobranym z Facebook lub Google plus. Te dane pozostają jednak wyłącznie na portalu Facebook lub Google plus, nie są zapisywane w Aplikacji.
  10. Świadczenie Usług dla Freelancerów jest odpłatne na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem, że każdy Użytkownik może przeglądać ogólnodostępną stronę Aplikacji zawierającą w szczególności kartę rejestracji Konta nieodpłatnie.
  11. Freelancer w celu korzystania z pełnych funkcjonalności Konta i otrzymać Dostęp do zasobów Aplikacji, w tym w szczególności możliwości tworzenia i przedstawiania Klientom Ofert musi dokonać płatności na zasadach wskazanych w pkt. VI.
  12. Do momentu dokonania płatności, o której mowa w ppkt. 9 powyżej lub w okresie, gdy Freelancer nie ma opłaconej opłaty za Dostęp do zasobów Aplikacji, o której mowa w pkt. VI, dostęp do Usług oraz Funkcjonalności Aplikacji jest ograniczony, w szczególności Freelancer nie ma możliwości przesyłania Ofert do Klientów.
  13. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Aplikacji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony Aplikacji.
  14. MakeDeals w ramach Aplikacji udostępnia również formularz kontaktowy, umożliwiający przesłanie wiadomości do Administratora. Usługa formularza kontaktowego jest świadczona przez czas określony, do momentu wysłania wiadomości lub zamknięcia przez Freelancera strony formularza.
  15. MakeDeals może indywidualnie ustalić z Freelancerem inne zasady świadczenia Usług, w tym zasad i wysokości odpłatności za ich świadczenie.
 5. OFERTY
  1. Każdy Freelancer posiadający Konto oraz aktywny (opłacony) Dostęp do zasobów Aplikacji, otrzymuje dostęp do infrastruktury i narzędzi dostępnych w Aplikacji umożliwiających, zgodnie z charakterem i specyfiką Aplikacji tworzenie i przesyłanie do Klientów Ofert.
  2. Freelancer może w szczególności dodawać w Aplikacji zdjęcia, opisy oraz inne informacje i treści o świadczonych przez niego usługach oraz produktach, jak również tworzyć w prosty sposób zestawienia tych produktów i usług w gotowe Oferty oraz przesyłać je do Klientów.
  3. Każda Oferta powinna zawierać kwotę wynagrodzenia należnego za realizację usługi, produktu lub innego zlecenia, które Oferta zgodnie z jej treścią zawiera (dalej jako: ,,Wynagrodzenie” lub ,,Wynagrodzenie Freelancera”). Freelancer samodzielnie określa również wysokość Wynagrodzenia jaka będzie płatna przed rozpoczęciem realizacji usługi, produktu lub zlecenia oraz charakter tej płatności (w tym w szczególności ewentualną możliwość jej zwrotu Klientowi przez Freelancera oraz jej zasady).
  4. W celu przesłania stworzonej przez siebie Oferty do Klienta na wskazany adres e-mail Klienta, Freelancer korzysta z funkcjonalności dostępnych w Aplikacji. MakeDeals przesyła w imieniu Freelancera Ofertę do Klienta, wskazanego przez Freelancera. W tym celu Freelancer powierza MakeDeals dane osobowe Klientów, na zasadach i w zakresie wskazanym w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  5. Oferta przesłana do Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i zawiera oświadczenie Freelancera o gotowości świadczenia przez niego usługi, produktu lub innego zlecenia, zgodnie z jej treścią.
  6. Klient otrzymujący Ofertę ma możliwość jej bezpośredniego przyjęcia, klikając w interaktywny link dostępny w Ofercie, o czym Freelancer jest informowany poprzez komunikat wyświetlany w jego Koncie.
  7. W momencie przyjęcia przez Klienta Oferty Freelancera, między stronami zawierana jest umowa o realizację usługi, produktu lub wykonanie innego zlecenia, zgodnie z treścią Oferty.
  8. MakeDeals nie jest stroną zawieranych między stronami (Freelancerem a Klientem) umowy, nie jest też zlecającym wykonanie jakichkolwiek usług czy czynności w ich zakresie ani realizującym te usługi czy czynności.
  9. Oferta przesyłana do Klienta w sposób, o którym mowa w ppkt. 4 powyżej, zawiera interaktywny link umożliwiający Klientowi dokonanie płatności Wynagrodzenia, w wysokości wskazanej przez Freelancera.
  10. Freelancer w ramach świadczonych w Aplikacji Usług udziela MakeDeals pełnomocnictwa do przyjmowania w jego imieniu od Klientów Wynagrodzenia. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na cały czas trwania obowiązywania Umowy o świadczenie Usługi Dostępu do zasobów Aplikacji. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym podpunkcie, nie stanowi zobowiązania MakeDeals do czynności innych niż te wyraźnie wskazane w niniejszym Regulaminie.
  11. MakeDeals z tytułu świadczenia Usług w ramach Aplikacji pozwalających na tworzenie i wysyłanie Ofert przysługuje od Freelancera prowizja stanowiąca procent od Wynagrodzenia Freelancera (dalej jako: ,,Prowizja’’) w wysokości 1 (jeden) %.
  12. Zasady płatności Prowizji wskazano w pkt. VI niniejszego Regulaminu.
  13. Freelancer samodzielnie ustala treść Oferty, która powinna być jednak zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym.
  14. Szczegółowe wymogi dotyczące Ofert, w tym wymogi techniczne dotyczące treści, zdjęć i innych elementów Oferty mogą zostać wskazane na stronach Aplikacji.
 6. PŁATNOŚCI
  1. Rozliczenia pomiędzy MakeDeals oraz Freelancerem z tytułu świadczenia Usługi Dostępu do zasobów Aplikacji realizowane są na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie.
  2. Płatność za realizację Usługi dostępu do zasobów Aplikacji odbywa się za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej z Aplikacją, w tym celu Freelancer zobowiązany jest do założenia konta u operatora płatności elektronicznej, zgodnie z informacjami w Aplikacji.
  3. Freelancer dokonuje zapłaty za każdy okres rozliczeniowy korzystania z Usługi, z góry (,,Opłata stała”), w wysokości wskazanej w Aplikacji. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Dostępu do zasobów Aplikacji (dalej jako ,,Okres rozliczeniowy”).
  4. Freelancer dokonuje zapłaty Opłaty stałej za każdy kolejny okres rozliczeniowy, z wykorzystaniem systemu elektronicznej płatności zintegrowanej z Aplikacją lub przelewem na rachunek bankowy MakeDeals.
  5. W przypadku gdy Freelancer nie uiścił Opłaty stałej za kolejny okres rozliczeniowy MakeDeals może dokonać zawieszenia świadczenia Usług do czasu wpłynięcia Opłaty Freelancera za kolejny okres rozliczeniowy, jednak w takim przypadku Oferty, które zostały już wysłane, obowiązują przez wskazany w nich termin, a Freelancer pozostaje zobowiązany do realizacji umów zawartych z Klientami.
  6. Oprócz płatności Opłaty, o której mowa powyżej, MakeDeals przysługuje od Freelancera Prowizja.
  7. Wierzytelność o zapłatę Prowizji, staje się wymagalna w momencie zawarcia przez Freelancera z Klientem umowy w wyniku przyjęcia przez Klienta Oferty Freelancera. W przypadku gdy Klient dokonuje płatności wyłącznie części Wynagrodzenia przed realizacją przez Freelancera zawartej między nimi umowy, w momencie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymagalna staje się wyłącznie część Prowizji – w wysokości proporcjonalnej do wysokości płaconej przez Klienta przed realizacją umowy części Wynagrodzenia. Pozostała część Prowizji staje się wymagalna w momencie zapłaty pozostałej części Wynagrodzenia przez Klienta, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia przez Klienta Oferty.
  8. Freelancer jest zobowiązany do przyjęcia pozostałej części Wynagrodzenia za pośrednictwem płatności elektronicznej zintegrowanej z Aplikacją – bezpośrednio na konto płatności u operatora tej płatności, utworzone za pośrednictwem Aplikacji.
  9. Wymagalna Prowizja będzie każdorazowo potrącana z wierzytelnością o Wynagrodzenie Freelancera. Freelancer wyraża zgodę na dokonywanie takiego potrącenia bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń.
  10. Kwota należnej MakeDeals od danego Freelancera Prowizji wskazywana jest w formie zestawienia (dalej jako: ,,Zestawienie”), dostępnego w Koncie Freelancera.1. Rozliczenie Prowizji następuje w okresach rozliczeniowych obejmujących miesiąc kalendarzowy. Pierwszym okresem rozliczeniowym dla Freelancera jest miesiąc kalendarzowy, w którym została przyjęta przez Klienta pierwsza Oferta Freelancera.
  11. MakeDeals wystawia fakturę VAT na podstawie Zestawienia w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, za Prowizje, które stały się wymagalne w miesiącu poprzednim oraz Opłatę dokonaną w miesiącu poprzednim. Elektroniczna faktura VAT jest przekazywana Freelancerowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na wskazany przez niego w Koncie adres.
  12. Freelancer wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej.
  13. MakeDeals może z Freelancerem uregulować odrębne zasady świadczenia Usług oraz rozliczeń.
  14. MakeDeals przekazuje Wynagrodzenie pomniejszone o należną mu Prowizje przelewem na rachunek bankowy Freelancera wskazany w Koncie w terminie 7 (siedmiu) dni.
  15. MakeDeals jest również uprawniony do dokonywania potrącenia z kwot Wynagrodzenia wszelkich przysługujących mu względem Freelancera wierzytelności bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń lub czynności.
  16. MakeDeals nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem płatności między nim a Freelancerem, z przyczyn nie leżących po stronie MakeDeals.
  17. Należna MakeDeals Prowizja jest co do zasady bezzwrotna.
  18. Zmiany wysokości Prowizji lub Opłaty stałej nie stanowi zmiany Regulaminu.
 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
  1. Każdy Użytkownik Aplikacji jest zobowiązany do:
   1. korzystania z nich w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
   2. wprowadzania w Aplikacji danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych MakeDeals danych, a w przypadku Freelancerów w szczególności zmiany danych podanych w ramach Konta i/lub Oferty lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Aplikacji,
   3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Aplikacji,
   4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników, w tym Freelancerów czy MakeDeals, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
  3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  4. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Aplikacji w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody MakeDeals. MakeDeals może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów MakeDeals oraz innych Użytkowników.
  5. MakeDeals zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usługi dla Freelancera, w tym w szczególności założenia Konta, bez podania przyczyny.
  6. Zakazane jest prezentowanie przez Freelancera w ramach Konta Oferty lub w jakimkolwiek innym miejscu w Aplikacji, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści dodawane przez Freelancera nie mogą w szczególności:
   1. naruszać godności ludzkiej;
   2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
   3. zawierać treści pornograficznych;
   4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;
   5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
   6. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
  7. Freelancer zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisu stanowiących element Konta lub Ofert, wskazanych przez MakeDeals. Po zgłoszeniu przez MakeDeals zastrzeżeń dotyczących dodanych lub tworzonych przez Freelancera treści, o których mowa w zdaniu poprzednim, Freelancer ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi Dostępu do zasobów Aplikacji.
  8. Freelancer poprzez dodanie w Aplikacji jakichkolwiek treści, w tym w szczególności w zdjęć, opisów, logotypów lub innych informacji oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa własności intelektualnej.
  9. Freelancer wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku zamieszczonego w ramach Aplikacji, w tym w szczególności w Koncie lub przekazanego w materiałach, korespondencji lub innych treściach przekazanych MakeDeals w związku ze świadczeniem Usług.
  10. Freelancer wyraża zgodę na wykorzystanie przez MakeDeals swojego wizerunku w szczególności poprzez jego publiczne udostępnianie, w celu świadczenia Usług przez MakeDeals i dostarczania funkcjonalności Aplikacji.
  11. Freelancer wyraża zgodę na utrwalanie, obrót nośnikami, na których utrwalono wizerunek, lub innymi treściami czy zdjęciami, oraz na ich zwielokrotnianie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, zgodnie z niniejszym punktem, jeżeli powyższe działania będą związane z działalnością MakeDeals i nie będą godziły w interesy Freelancera.
  12. Freelancer powyższej zgody udziela nieodpłatnie.
  13. Freelancer poprzez zamieszczenie w Aplikacji lub jakiekolwiek przekazanie MakeDeals, w tym w szczególności w ramach świadczenia Usług, wszelkich zdjęć, grafik, logotypów, opisów, plików i innych treści, udziela MakeDeals nieodpłatnej i niewyłącznej licencji wraz z prawem do udzielania sublicencji do ich publikowania w Aplikacji, na portalach społecznościowych, aplikacjach, widetach lub innych kanałach MakeDeals bez ograniczenia czasowego i terytorialnego.
  14. Freelancer udziela MakeDeals licencji, o której mowa w ust. 14 powyżej na następujących polach eksploatacji:
   1. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadać i wielkości nakładów,
   2. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,
   3. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
   4. publiczne wyświetlenie,
   5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie).
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Wyłącznym źródłem zobowiązań MakeDeals jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Odpowiedzialność MakeDeals względem Freelancera zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości 2000 (dwóch tysięcy) złotych.
  3. Za stosowanie i wywiązywanie się Freelancera z obowiązków wynikających z realizacji umów zawartych z Klientami, jak również wszelkich zobowiązań wynikających ze złożonych za pośrednictwem Aplikacji, w tym w szczególności Ofert, jak również za sposób wykonania bądź też niewykonanie przez Freelancera jakiegokolwiek obowiązku z nich wynikającego, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Freelancer.
  4. Freelancer jest zobowiązany do realizowania zobowiązań wobec Klientów zgodnie z warunkami zawartych z nimi umów oraz treści Oferty.
  5. MakeDeals jest uprawniony w stosunku do Przedsiębiorców do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu Aplikacji internetowej, jeśli powodem jest: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania MakeDeals, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od MakeDeals) lub siła wyższa.
  6. Freelancer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Regulaminu. MakeDeals przysługuje prawo obciążenia Freelancera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które MakeDeals poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Freelancera.
  7. Freelancer ponosi również wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności w tym realizowanych usług, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi w jego imieniu czy na jego rachunek.
  8. Freelancer zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do MakeDeals, w tym w szczególności z tytułu naruszenia ich praw przez treści prezentowane przez niego w Aplikacji, Oferty, jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej w związku z przyjęciem przez Klienta Oferty, Freelancer wstąpi do sprawy w miejsce MakeDeals, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie MakeDeals dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.
 9. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Każda ze stron Umowy o świadczenie Usługi Dostępu do zasobów Aplikacji może ją rozwiązać z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy należy przesłać za pośrednictwem przesyłki pocztowej poleconej przesyłanej na adres MakeDeals lub mailowo, na adres kontakt@makedeals.io. MakeDeals prześle oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim na podany przez Freelancera w jego Koncie adres lub adres e-mail.
  2. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Aplikacji, Freelancer jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich umów zawartych z Klientami do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
  3. MakeDeals ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Freelancera danych, jak również w innych przypadkach, w tym w szczególności:
   1. w przypadku powzięcia przez MakeDeals podejrzenia, że Freelancer narusza Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa,
   2. w przypadku powzięcia przez MakeDeals podejrzenia co do prawdziwości oświadczeń złożonych przez Freelancera, a do których złożenia jest on zobowiązany na podstawie postanowień Regulaminu,
   3. w przypadku zaległości Freelancera w jakichkolwiek płatnościach na rzecz MakeDeals,
   4. gdy działania lub zaniechania Freelancera mogą wpływać negatywnie na dobre imię MakeDeals lub w inny sposób mogą szkodzić MakeDeals.
  4. W przypadkach rozwiązania Umowy, o których mowa powyżej, MakeDeals dokonuje niezwłocznego usunięcia Konta Freelancera, jednak nie wcześniej niż po wygaśnięciu ważności wszystkich złożonych przez Freelancera Ofert w okresie obowiązywania Umowy oraz uiszczenia wszystkich płatności należnych od Freelancera na rzecz MakeDeals.
  5. W przypadku rozwiązania Umowy płatności uiszczone przez Freelancerów z tytułu realizacji odpłatnych Usług Aplikacji nie podlegają zwrotowi.
 10. POUFNOŚĆFreelancer zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy treści Umowy i informacji
  uzyskanych o MakeDeals i prowadzonej przez niego działalności w związku zawartą
  Umową oraz świadczona Usługą, także po jej zakończeniu. Z obowiązku tego zwalnia
  Freelancera jedynie pisemna zgoda MakeDeals, żądanie ujawnienia informacji pochodzące
  od uprawnionych do tego władz i organów administracji rządowej lub samorządowej oraz
  wcześniejsze opublikowanie informacji w mediach przez MakeDeals lub podmioty przez niego upoważnione.
 11. REKLAMACJE
  1. Freelancer może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Aplikacji, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania, jak również kwestii rozliczeń w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a w przypadku gdy reklamacja dotyczy rozliczeń, w terminie 14 dni od dnia przesłania do Freelancera faktury.
  2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Makedeals sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 Kraków, bądź poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: kontakt@makedeals.io.
  3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  4. MakeDeals zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Freelancera, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji MakeDeals wezwie Freelancera do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Freelancera.
 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHMakeDeals przetwarza dane osobowe podane przez Freelancerów zgodnie z obowiązującymi przepisami
  prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności oraz zawartą z Freelancerem Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wyłącznym źródłem zobowiązań MakeDeals jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
  3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody MakeDeals jest zabronione.
  4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MakeDeals a Freelancerem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MakeDeals.
  7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach MakeDeals poinformuje Użytkowników poprzez informacje na stronach Aplikacji, zawierającą zestawienie zmian.
  8. MakeDeals może również przedstawić zmiany Regulaminu Freelancerom do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta.
  9. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia ich opublikowania lub przedstawienia Freelancerowi, w sposób wskazany w ppkt. 8 powyżej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Aplikacji internetowej MakeDeals – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta pomiędzy

Freelancerem zwanym dalej Administratorem

a

Makedeals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000683806, NIP: 6772421957, REGON: 367603493, kapitał zakładowy: 6 000,00 zł dalej Przetwarzającym,

zwanymi łącznie „Stronami”

Mając na uwadze, że:

Strony łączy Umowa w zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji (dalej: Umowa podstawowa), w wykonaniu, której Administrator danych osobowych powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej umowie;

działając na podstawie art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO),

Strony postanawiają co następuje:

§ 1

OŚWIADCZENIA STRON

  1. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7) RODO w zbiorze danych osobowych: Klienci oraz zbiorze danych osobowych: Potencjalni Klienci.
  2. Przetwarzający oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

Administrator powierza Przetwarzającemu dane osobowe określone w § 5 niniejszej umowy do przetwarzania w celu wykonania Umowy Podstawowej.

§ 3

CZAS PRZETWARZANIA

  1. Przetwarzający świadczy usługi związane z przetwarzaniem danych przez czas trwania Umowy podstawowej.
  2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji Administratora, Przetwarzający zwróci Administratorowi lub usunie:
   1. wszelkie dane osobowe
   2. wszelkie istniejące kopie danych osobowych.
  3. Zapisu powyższego nie stosuje się w przypadku, gdy prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego nakazuje Przetwarzającemu przechowywanie danych osobowych.

§ 4

CHARAKTER I CEL PRZETWARZANIA

  1. Przetwarzanie danych przez Przetwarzającego ma charakter pierwotny.
  2. Przetwarzający przetwarza dane w celu świadczenia Usług Aplikacji.
  3. Przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe poprzez wykonywanie operacji na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany takich jak:
   1. zbieranie,
   2. utrwalanie
   3. organizowanie
   4. porządkowanie
   5. przechowywanie
   6. adaptowanie lub modyfikowanie
   7. pobieranie
   8. przeglądanie
   9. wykorzystywanie
   10. ujawnienie poprzez przesłanie
   11. rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
   12. dopasowywanie lub łączenie,
   13. ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

§ 5

RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH

Administrator powierza Przetwarzającemu do przetwarzania następujące rodzaje danych:

Dane zwykłe

  1. adres IP,
  2. imię i nazwisko,
  3. adres,
  4. adres e-mail,
  5. numer telefonu,
  6. numer NIP.

§ 6

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Powierzone do przetwarzania dane dotyczą następujących kategorii osób pełnoletnich:

  1. klientów Administratora prowadzących działalność gospodarczą
  2. klientów Administratora, będących konsumentami;
  3. potencjalnych klientów Administratora prowadzących działalność gospodarczą;
  4. potencjalnych klientów Administratora, będących konsumentami.

§ 7

[PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA]

  1. Administrator jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przetwarzającego wynagrodzenia należnego na podstawie Umowy podstawowej. Przetwarzający jest nie jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy.
  2. Administrator ma prawo do:
   1. dokonywania audytów, w tym inspekcji danych u Przetwarzającego, w szczególności poprzez:
    1. poddawanie przeglądom środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia powierzonych danych osobowych;
    2. zobowiązywania Przetwarzającego do uaktualnienia środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
    3. Administrator może dokonywać audytów osobiście lub upoważnić do tego wybranego przez siebie audytora.

§ 8

[PRAWA I OBOWIĄZKI PRZETWARZAJĄCEGO]

Przetwarzający zobowiązuje się do:

  1. przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.
   1. Polecenia Administratora mogą być przekazywane Przetwarzającemu w formie elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej czy komunikatorów internetowych), pisemnej, telefonicznie i ustnie;
   2. Przetwarzający zobowiązuje się do konsekwentnego dokumentowania poleceń Administratora;
  2. poinformowania Administratora w formie pisemnej o obowiązku prawnym przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nałożonego na Przetwarzającego przez prawo Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający.
   1. Przetwarzający jest zwolniony z powyższego obowiązku, jeżeli prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
  3. podjęcia wszelkich środków wymaganych na mocy art. 32 RODO;
  4. pomocy Administratorowi, w miarę możliwości, mając na uwadze charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje:
   1. wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
   2. wywiązać się z obowiązków określonych a art. 32-34 RODO
  5. udostępnienia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO;
  6. umożliwienia Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji, i przyczyniania się do nich.

§ 9

[PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

   1. Przetwarzający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym.
   2. Przetwarzający każdorazowo poinformuje Administratora na piśmie na 14 dni przed przekazaniem przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu o:
    1. zamiarze skorzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego dane osobowe;
    2. o tożsamości tego podmiotu.
   3. Administrator danych ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec powierzenia danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Przetwarzającego.
   4. W razie powierzenia przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi powierzającemu, Przetwarzający zastrzeże co najmniej takie same obowiązki, co nałożone na niego na mocy niniejszej umowy.
   5. Przetwarzający zobowiązany jest do kontrolowania innych podmiotów przetwarzających dane osobowe.
   6. Na żądanie Administratora Przetwarzający przedstawi dokumentację wskazującą na czynności kontrolne podejmowane w stosunku do innych podmiotów przetwarzających dane osobowe.
   7. Przetwarzający oświadcza, że ma świadomość, iż spoczywa na nim pełna odpowiedzialność wobec Administratora danych za wypełnienie obowiązków przez inny podmiot przetwarzający dane osobowe na podstawie art. 28 ust. 4 RODO.

§ 10

[UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

   1. Przetwarzany upoważni do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
   2. § 9 niniejszej umowy nie ograniczają w żaden sposób prawa Przetwarzającego do udzielania upoważnień do przetwarzania danych osobowych na postawie art. 29 RODO.

§ 11

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

  1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić w formie elektronicznej.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy RODO, Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Sądami właściwymi do rozpoznania sporów mogących wyniknąć w związku z ważnością, interpretacją oraz wykonaniem niniejszej umowy są sądy właściwe miejscowo dla siedziby Przetwarzającego.
  4. Ważność, interpretacja oraz wykonanie niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu.