STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ

„Fundacja MakeDeals”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą “Fundacja MakeDeals” zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U.2016.40) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym Rep. 2553/2017 sporządzonym przez notariusza Justynę Tuszyńską.
 3. Fundatorami Fundacji są:
 1. Grzegorz Kratiuk,
 2. Kamil Krzemiński,
 3. Grzegorz Śliwa,

zwani w dalszej treści Statutu „Fundatorami”.

§ 2.

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 3.

 1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 4.

 1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 2. Nazwa Fundacji brzmi “Fundacja MakeDeals”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 3. Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 5.

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna.
 3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

Rozdział II. Cele Fundacji i ich realizacja.

§ 6.

 1. Cele Fundacji:
 1. działalność oświatowa, naukowa i naukowo-badawcza, edukacyjna, doradcza, techniczna na rzecz rozwoju wiedzy o przedsiębiorczości,
 2. inicjowanie i wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw związanych z rozwojem przedsiębiorczości,
 3. propagowanie w społeczeństwie idei przedsiębiorczości,
 4. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz promocja nowych technologii,
 5. pomoc w realizacji innowacyjnych przedsięwzięć internetowych,
 6. działania badawcze, informacyjne i wydawnicze mające na celu wspieranie zdobywania i rozpowszechniania wiedzy na temat przedsiębiorczości, prowadzania działalności gospodarczej oraz Internetu, projektów internetowych i ich zarządzania.
 7. działalność edukacyjna, naukowo-oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu młodych ludzi w zakresie działań związanych z branżą internetową, prowadzeniem działalności gospodarczej, zarządzaniem i rozwojem projektów internetowych,
 8. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, wdrażaniem innowacji, zarządzania zasobami ludzkimi,
 9. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: promocja przedsiębiorczości, wspieranie innowacji, wdrażanie innowacji, szkolenia dla przedsiębiorców i osób przedsiębiorczych, bezrobotnych,
 10. działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w różnych obszarach i branżach, aktywizacja zawodowa bezrobotnych, w szczególności polegająca na pomaganiu w rozpoczęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 11. inicjowanie działań w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
 12. wyrównywanie szans na rynku pracy,
 13. wspieranie współpracy między środowiskiem naukowym i biznesowym między innymi w celu propagowania idei przedsiębiorczości wśród studentów, bezrobotnych oraz pracowników,
 14. podnoszenie jakości i propagowanie międzynarodowych standardów kształcenia zawodowego, aktywizacji zawodowej, współpracy z przedsiębiorcami na rzecz wyrównania szans na rynku pracy.
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
 1. organizowanie szkoleń, wykładów, kursów, networkingu, konferencji, warsztatów, spotkań branżowych, konferencji, konkursów i targów,
 2. rozwijanie projektów wspierających przedsiębiorczość w regionie i w Polsce, w tym poprzez doradztwo w zakresie funkcjonowania i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, startup-ów, fundacji zrzeszających przedsiębiorców,
 3. działalność wspierającą rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości, w szczególności wspieranie startupów –  projektów internetowych w początkowej fazie rozwoju,
 4. promowanie przedsiębiorczości technologicznej i branży IT,
 5. prowadzenie badań, opracowywanie raportów i analiz,
 6. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty,
 7. działania wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 8. prowadzenie działalności wydawniczej i medialnej w zakresie realizacji celów statutowych;,
 9. rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w firmach, organizacjach pozarządowych, administracji, placówkach naukowo-dydaktycznych itp.,
 10. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe projektów, które w znaczącym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki na rynku internetowym,
 11. zwiększenie dostępu do wiedzy z zakresu prowadzenia projektów internetowych, znajomości rynku internetowego, prowadzenia działalności gospodarczej,
 12. specjalistyczne wsparcie i doradztwo podczas realizacji projektów,
 13. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji a w szczególności z osobami i środowiskami zaangażowanymi w zakresie celów Fundacji,
 14. nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami w zakresie celów Fundacji,
 15. współpracę z firmami z branży technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych,
 16. opracowywaniu i promowaniu programów aktywnego zwalczania bezrobocia,
 17. tworzeniu i prowadzeniu serwisów internetowych, blogów zawierających treści dotyczące przedsiębiorczości,
 18. monitorowaniu obowiązujących regulacji prawnych i ich stosowania,
 19. współpracy z jednostkami samorządowymi, organami władzy publicznej, uczelniami i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

§ 7.

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji.

§ 8.

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 600,00 (słownie: sześćset) złotych tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
 3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji, datków i subwencji,
 3. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację przy udziale innych osób,
 4. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
 5. operacji finansowych.

§ 9.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 10.

 1. Dochód z działalności Fundacji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IV. Organy Fundacji.

§ 11.

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 12.

 1. Zarząd składa się z dwóch do trzech członków powoływanych przez Fundatorów na czas nieokreślony.
 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów,
 2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 3. odwołania przez Fundatorów,
 4. śmierci członka Zarządu.
 1. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Fundatorów.

§ 13.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
  2. ustalanie wielkości zatrudnienia,
  3. w ramach wytycznych Fundatorów ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
  4. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Fundatorów,
  5. realizacja programów działania Fundacji,
  6. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Fundatorów,
  7. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Fundatorów,
  8. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.

§ 14.

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy aktualnego składu Zarządu; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd Fundacji co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Fundatorom roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 1. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd Fundacji może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań lub doradztwo.
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.
 3. Z tytułu sprawowania funkcji w Zarządzie Fundacji, członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, na podstawie odrębnej uchwały Fundatorów.
 4. W przypadku długotrwałego braku porozumienia w Zarządzie, Zarząd ma możliwość zwołania zebrania Fundatorów i zwrócenia się z prośbą o podjęcie decyzji przez Fundatorów. Decyzja Fundatorów jest wiążąca dla Zarządu.

Rozdział V. Zmiany Statutu.

§ 15.

 1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonują Fundatorzy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Fundatorów.

§ 16.

Rozdział VI Postanowienia końcowe.

 1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa.