CELE FUNDACJI

 1. działalność oświatowa, naukowa i naukowo-badawcza, edukacyjna, doradcza, techniczna na rzecz rozwoju wiedzy o przedsiębiorczości,
 2. inicjowanie i wspieranie lokalnych i regionalnych inicjatyw związanych z rozwojem przedsiębiorczości,
 3. propagowanie w społeczeństwie idei przedsiębiorczości,
 4. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz promocja nowych technologii,
 5. pomoc w realizacji innowacyjnych przedsięwzięć internetowych,
 6. działania badawcze, informacyjne i wydawnicze mające na celu wspieranie zdobywania i rozpowszechniania wiedzy na temat przedsiębiorczości, prowadzania działalności gospodarczej oraz Internetu, projektów internetowych i ich zarządzania.
 7. działalność edukacyjna, naukowo-oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu młodych ludzi w zakresie działań związanych z branżą internetową, prowadzeniem działalności gospodarczej, zarządzaniem i rozwojem projektów internetowych,
 8. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, wdrażaniem innowacji, zarządzania zasobami ludzkimi,
 9. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: promocja przedsiębiorczości, wspieranie innowacji, wdrażanie innowacji, szkolenia dla przedsiębiorców i osób przedsiębiorczych, bezrobotnych,
 10. działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników w różnych obszarach i branżach, aktywizacja zawodowa bezrobotnych, w szczególności polegająca na pomaganiu w rozpoczęciu prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 11. inicjowanie działań w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
 12. wyrównywanie szans na rynku pracy,
 13. wspieranie współpracy między środowiskiem naukowym i biznesowym między innymi w celu propagowania idei przedsiębiorczości wśród studentów, bezrobotnych oraz pracowników,
 14. podnoszenie jakości i propagowanie międzynarodowych standardów kształcenia zawodowego, aktywizacji zawodowej, współpracy z przedsiębiorcami na rzecz wyrównania szans na rynku pracy.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
 1. organizowanie szkoleń, wykładów, kursów, networkingu, konferencji, warsztatów, spotkań branżowych, konferencji, konkursów i targów,
 2. rozwijanie projektów wspierających przedsiębiorczość w regionie i w Polsce, w tym poprzez doradztwo w zakresie funkcjonowania i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, startup-ów, fundacji zrzeszających przedsiębiorców,
 3. działalność wspierającą rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości, w szczególności wspieranie startupów –  projektów internetowych w początkowej fazie rozwoju,
 4. promowanie przedsiębiorczości technologicznej i branży IT,
 5. prowadzenie badań, opracowywanie raportów i analiz,
 6. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty,
 7. działania wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 8. prowadzenie działalności wydawniczej i medialnej w zakresie realizacji celów statutowych;,
 9. rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w firmach, organizacjach pozarządowych, administracji, placówkach naukowo-dydaktycznych itp.,
 10. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe projektów, które w znaczącym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki na rynku internetowym,
 11. zwiększenie dostępu do wiedzy z zakresu prowadzenia projektów internetowych, znajomości rynku internetowego, prowadzenia działalności gospodarczej,
 12. specjalistyczne wsparcie i doradztwo podczas realizacji projektów,
 13. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji a w szczególności z osobami i środowiskami zaangażowanymi w zakresie celów Fundacji,
 14. nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami w zakresie celów Fundacji,
 15. współpracę z firmami z branży technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych,
 16. opracowywaniu i promowaniu programów aktywnego zwalczania bezrobocia,
 17. tworzeniu i prowadzeniu serwisów internetowych, blogów zawierających treści dotyczące przedsiębiorczości,
 18. monitorowaniu obowiązujących regulacji prawnych i ich stosowania,
 19. współpracy z jednostkami samorządowymi, organami władzy publicznej, uczelniami i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.